TECKNINGSOPTIONER I STAYBLE

I samband med noteringen på Nasdaq First North under Q1 2020 genomfördes en unitemission om 35 MSEK, vilket innefattade teckningsoptioner av serie TO1.

Varje teckningsoption, berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 november till och med den 1 december 2020.

Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptionerna har den 16 november fastställts till 12,30 SEK.

Emissionsvolym: 2 850 000 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 2 850 000 aktier och Stayble kan tillföras som högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptionerna: 25 november 2020.

Sista dag för utnyttjade av teckningsoptionerna: 1 december 2020

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 25 november 2020, alternativt, nyttjas senast den 1 december 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finnas tillgängliga nedan och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt AS är legal rådgivare till Stayble kring teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

 

Bilagor