STA363

Den aktiva ingrediensen i STA363 är mjölksyra blandad med ett kontrastmedel, Iohexol och vatten för injektion. Mjölksyra är ett välkänt, endogent, säkert och stabilt ämne. Hållbarheten beräknas till minst 36 månader vid rumstemperatur. Att arbeta med mjölksyra innebär att det inte finns några utmaningar i fråga om tillverkning eller kommersiell leverans. Stayble utnyttjar två olika verkningsmekanismer hos STA363 för att kunna behandla degenerativ disksjukdom och kroniskt diskbråck.

EN KANDIDAT - TVÅ BEHANDLINGAR MOT KRONISK SMÄRTA I RYGG OCH BEN

STA363-behandlingen är en världsunik, patenterad innovation som kan lindra smärtan hos patienter som lider av både degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH).

I stället för kostsamma och tidskrävande förfaranden, såsom ryggmärgsfusioner eller långvarig sjukgymnastik, administreras STA363 som en engångsinjektion.

TAR BORT ORSAKEN TILL SMÄRTAN

Båda indikationerna är behandlingar med en enda injektion som tar sig an grundorsaken till problemet och förväntas vara effektiva under hela livet och kräva minimal rehabilitering. Det förväntas minska antalet sjukskrivningar, minska användningen av smärtstillande medel och väsentligt öka patienternas livskvalitet.

EN LÄTTILLGÄNGLIG BEHANDLING AV KRONISK RYGG- OCH BENSMÄRTA – FÖR ALLA

Staybles behandling är avsedd för patienter som lider av kronisk rygg och bensmärta som antas förorsakas av diskdegeneration eller diskbråck. Vår huvudsakliga målsättning är att hjälpa människor som inte svarar tillräckligt på konservativ behandling. Vår behandling är mycket mindre tidskrävande än konservativa terapier och en erfaren röntgenläkare eller ryggkirurg kan utföra den på mindre än en timme.

Ledningsgrupp

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

ANDREAS GERWARD

Andreas har under de senaste 7 åren arbetat med läkemedelsutveckling i mindre företag. Andreas har sedan starten som Verkställande Direktör för Stayble 2014 fört bolaget genom utvecklingsfasen till framgångsrika kliniska studier. Andreas har en bakgrund som ingenjör och har en mastersutbildning inom Entrepreneurship and Business Design från Chalmers Tekniska Högskola.

Läs mer
Chief Scientific Officer

ANDERS LEHMANN

Anders har lång erfarenhet av läkemedelsforskning och -utveckling från AstraZeneca och ett brett internationellt nätverk. Han har tidigare arbetat i nystartade biotechföretag och även varit medgrundare till ett läkemedelsbolag. Anders har också varit verksam som rådgivare till biotechbolag.

Läs mer
Chief Operating Officer

MATTIAS MÜNNICH

Mattias har lång erfarenhet av att grunda och driva nystartade biotechbolag inom vilka han främst drivit klinisk utveckling och affärsutveckling. Mattias har arbetat med bolag från tidig uppstartsfas till multinationella kliniska fas 2-studier. Han har i dessa roller säkrat investeringar varav den största var på 7 miljoner Euro för ett start-upbolag. Förutom affärsutveckling ansvarar Mattias för upphandlingar av externa tjänster och farmaceutisk utveckling inom Stayble.

Läs mer
VP CMC & Regulatory Affairs

Sara Richardson

Sara Richardson har en lång och bred bakgrund inom läkemedels- och medicintekniska industrin, med 13 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i klinisk fas från AstraZeneca, där hon i olika ledarroller har drivit läkemedelsprojekt från kliniska fas 1 till fas 3 studier. Sara är doktor i Analytisk kemi från Lunds Universitet.

Läs mer
CFO

THOMAS PÅLSSON

Thomas Pålsson har 20 års erfarenhet av den biovetenskapliga sektorn. Han har bland annat varit Chief Financial Officer (CFO) konsult vid Arexis AB, som sedan slogs ihop med Biovitrum. Pålsson har även arbetat som Business Controller konsult för Albireo Group, en avknoppning från AstraZeneca 2008 som är noterat på Nasdaq i New York sedan april 2016.

Läs mer

Styrelse

Styrelseordförande

Ulf Björklund

Ulf är utbildad apotekare med över 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Ulf har varit verksam inom forskning, utveckling och marknadsföring av såväl läkemedel som diagnostika och har mångårig vana av att hantera industriella samarbeten, finansiella frågor och kontakter med regulatoriska myndigheter i såväl Europa som USA. Bland tidigare befattningar märks positionen som VD för onkologiföretaget Aprea och OxyPharma. Ulf har dessförinnan innehaft en rad ledande befattningar inom Pharmacia. Ulf arbetar idag som konsult och är för närvarande styrelseordförande i Lipum AB samt styrelseledamot i TikoMed AB och MedicaNatumin AB.

Läs mer
PhD – Styrelsemedlem

JANE BUUS LAURSEN

Jane är Corporate Vice President och chef för Novo Nordisks kommersiella affärsutveckling. Laursen har tidigare arbetat 15 år på AstraZeneca där hon genomförde ett stort antal affärer med läkemedels- och biotechföretag samt akademin. Affärerna sträckte sig över hela transaktionsspannet inom AstraZenecas strategiska områden, från uppstartsfas till slutgiltig affär. Janes CV innehåller bland annat licensavtal, fusioner, avknoppningar och kommersiella samarbeten.

Läs mer
PhD, MD - Styrelsemedlem

Erik Kinnman

Erik Kinnman har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Han har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Han är också verkställande direktör för Abliva AB.

Läs mer
Styrelsemedlem

Gudrun Anstrén

Gudrun är utbildad apotekare med över 35 års erfarenhet från marknadsbolag inom läkemedelsindustrin i globala befattningar, bland annat Organon, ICI-Pharma, Zeneca och AstraZeneca samt även konsultverksamhet i mindre biotechföretag. Gudrun har varit verksam inom alla delar av läkemedelsutveckling vilket har inkluderat ledning av ett antal globala projekt från pre-klinik fram till fas-3. Hon har arbetat i såväl godkännandefas som under lansering och inom flera olika sjukdomsområden.

Läs mer
Styrelsemedlem

Gunnar Fernström

Gunnar är Investment Director på InnovationsKapital, ett venture capital-bolag med fokus på innovativa företag i tidig fas från Norden. Gunnar är ansvarig för deras investeringar inom Hälsa/Sjukvård och Livsvetenskaper och har gjort totalt 18 investeringar inom området. Han är för närvarande ledamot i styrelserna för Besedo, PBM, Scienta Scientific och Chalmers Innovation samt ordförande för Chalmers Industriteknik. Gunnar har en utbildning som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers.

Läs mer

Vetenskapliga rådgivare

MD, PhD

Björn Strömqvist

Björn Strömqvist är professor i Ortopedisk Kirurgi på Ryggenheten, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Hans forskning har fokuserat på spinal instabilitet, utfallsstudier, tumörer, frakturer samt minimalt invasiv ländryggskirurgi. Björn har publicerat c:a 250 arbeten i välrenomerade vetenskapliga tidskrifter. Han har varit en nyckelperson i uppbyggnaden och utvecklingen av det Svenska Ryggregistret och sitter i dess styrgrupp. Björn är medlem i ett stort antal internationella organisationer inom ryggkirurgi och har mottagit flera prestigefyllds priser såsom the Acromed Award, the Volvo Award och Eurospine Best Paper Award.

Läs mer
MD, PhD

Jan Willem Kallewaard

Jan-Willem Kallewaard är chef både för Smärtenheten vid Amsterdam Medical Centre och Rijnstate Hospital i Arnhem, Nederländerna. Hans huvudsakliga intresse är kring smärtlindring med speciellt fokus på ländryggssmärta. Jan leder flera kliniska prövningar på diskrelaterad ländryggssmärta såsom effekterna av intradiskal Gelstix och av neuromodulation. Han har också utvärderat effekterna av intradiskalt metylenblått i en stor fas 2-studie. Han har publicerat flera arbeten kring effekterna av nervstimulering vid diskogen ländryggssmärta. Jan var tidigare ordförande för det Holländska Sällskapet för Anestesiologer och är för närvarande ordförande för sällskapets smärtsektion.

Läs mer
MSc

Jeff F. Doerzbacher

Jeff Doerzbacher har en bakgrund inom biologi, kemi och statistik och har mer än 30 års erfarenhet i design, utförande och analys av kliniska studier. Jeff har arbetat både för stora internationella bolag inom biotech- och medtechsektorn samt för kontraktforskningsorganisationer och nystartade biotechbolag. I dessa roller utvecklade han en brad erfarenhet kring alla aspekter av klinisk utveckling inklusive regulatoriska aspekter, biostatistik och kvalitetskontroll. Jeff har en ingående kunskap kring interaktioner med regulatoriska myndigheter och framför allt FDA.

Läs mer
MD

Aaron Calodney

Aaron Calodney, Med.dr., är chef för den kliniska forskningen vid Precision Spine Care, Tyler, Texas, USA och tidigare ordförande för American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP). Dr Calodney är medlem i den rådgivande kommittén för World Institute of Pain (WIP). Calodney intresserar sig speciellt för ryggens sjukdomar, neuromodulation, epidural läkemedelsbehandling, injektionsbehandling av smärtande ryggradsdiskar, perifer nervskada och radiofrekvensablation, och har vidare publicerat en mängd artiklar och kapitel i läroböcker. Han deltar aktivt i klinisk forskning och har hållit över 400 inbjudna föreläsningar i USA och andra länder. Han är författare till de första evidensbaserade behandlingsriktlinjerna för interventionell smärtlindring, medicinering med opioider och behandling av ländryggssjukdomar med regenerativ medicin.

Läs mer
MD

Douglas Beall

Douglas Beall, Med. Dr., är chef för interventionella ryggradsbehandlingar radiologi vid avdelningen för klinisk radiologi i Oklahoma City, Oklahoma, USA. Förutom expertis inom muskuloskeletal radiologi och interventionell behandling av ryggsjukdomar är dr Beall certifierad av American Academy of Pain Management, Society of Interventional Radiology och Interventional Pain Practice. Han är mycket aktiv inom undervisning och forskning och har publicerat mer än 250 artiklar i kvalitetsgranskade tidskrifter, 6 läroböcker, 60 kapitel i läroböcker och har givit mer än 1000 inbjudna föreläsningar och vetenskapliga presentationer. Dr Beall har också varit involverad i flera kliniska prövningar av nya behandlingar av diskogen ryggsmärta.

Läs mer
MD, PhD

Hans Jörg Meisel

Hans Jörg Meisel, MD, PhD, Prof., är chef för centrum för neurovetenskap och avdelningen för neurokirurgi vid BG-Clinic Bergmannstrost Halle, Berlin, Tyskland. Prof. Meisel har uppfunnit och designat olika ryggimplantat och utvecklade det första systemet för transplantation av autologa kondrocyter 1995. Han har vidare varit delaktig i initieringen av EU-projektet ”RESPINE” 2016.

Läs mer