Valberedning

Valberedningen tillsattes i enlighet med för Bolaget gällande valberedningspolicy.

Bolagets valberedning för 2023 består utav:
Pontus Ottosson (ordförande) – representant för  Chalmers Ventures AB
Robert Joki – representerar sig själv
Patrik Sjöstrand – representant för ALMI Invest Västsverige AB

 

Valberedningspolicy

Antagen av årsstämman den 20 april 2018 att gälla tills annat beslut fattas av bolagsstämma i Bolaget.

Styrelsens ordförande ska senast före utgången av oktober månad varje år erbjuda de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september att utse vardera en ledamot av valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska i turordning nästa röstmässigt största ägare erbjudas att utse ledamot. Sådant erbjudande behövs dock endast lämnas till de fjärde och den femte röstmässigt största ägarna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska då utses den ledamot som i valberedningen företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Bolaget ska senast den 31 december varje år informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

Om en ledamot avgår ur valberedningen eller upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten, ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. Vid väsentliga förändringar i ägandet i Bolaget kan valberedningen besluta att dess sammansättning ska ändras för att reflektera sådan ägarförändring och därvid erbjuda efter förändringen berörd/a största aktieägare att utse representanter att ersätta tidigare utsedda representanter.

Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om förändringar i valberedningens sammansättning på så vis att Bolaget utan dröjsmål kan meddelas aktieägarna.

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:

  • val av ordförande vid stämman
  • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens utskott (i förekommande fall)
  • val av revisor och ersättning till denne, samt
  • nya principer för utseende av valberedning (i förekommande fall)

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.