FÖRETRÄDESEMISSION 2023

”Att bredda användandet av vår läkemedelskandidat STA363 för behandlingen mot kroniskt diskbråck, gör att vi kan hjälpa fler människor med kronisk smärta samt öka marknadspotentialen och minska risken i Bolaget. Med en växande marknadspotential och positiva resultat från tidigare kliniska studier anser vi att vi har större möjligheter att öka värdet för våra aktieägare. Därför välkomnar vi fler investerare att ta del av vår vision om att hjälpa miljontals människor att få ett bättre liv”, säger Staybles VD Andreas Gerward.

Sammanfattning

  • Staybles styrelse har idag beslutat om Företrädesemissionen. Styrelsens beslut är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 16 mars 2023.
  • Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Stayble cirka 35,2 MSEK, före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 24 mars 2023 till och med den 12 april 2023.
  • Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 21 mars 2023. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen för Företrädesemissionen har fastställts till 1,78 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 11,7 procent av teckningsförbindelser och cirka 38,3 procent av så kallad bottengaranti samt cirka 30 procent av så kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således garanterad upp till 80 procent.
  • Ett antal personer ur Bolagets styrelse och ledning har ingått avtal om att 100 procent av befintligt aktieinnehav och/eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen inte får säljas under en period om sex månader (så kallad lock-up).

Bakgrund, motiv samt målsättningar

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Det finns enligt styrelsens bedömning en klar konkurrensfördel med STA363 då den baserar sig på en kroppsegen och väldokumenterad molekyl, mjölksyra, i kombination med ett kontrastmedel som möjliggör en säker och tillförlitlig injektion. Behandlingen är en engångsinjektion med en effekt som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering jämfört med kirurgiska ingrepp.

Bolaget fokuserar idag på den fortsatta kliniska utvecklingen av STA363 och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie på indikationen degenerativ disksjukdom (degenerative disc disease, ”DDD”). Fas 2b-studien var fullrekryterad i augusti 2022 och samtliga patienter har genomfört tremånaders- och sexmånadersuppföljningar. Staybles nuvarande fokus är därför att säkerställa att samtliga patienter genomför sin tolvmånadersuppföljning samtidigt som dialogerna med potentiella partners intensifieras inför en kommande fas 3-studie. Topline-resultat från studien förväntas presenteras under Q4 2023.

I syfte att bredda Bolagets verksamhet avser Stayble även att initiera ytterligare ett projekt med STA363, riktat mot indikationen kroniskt diskbråck (”LDH”, lumbar disc herniation). Det finns cirka 2,3 miljoner kroniska fall av diskbråck i EU4 (Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien), Storbritannien, USA och Japan. Förutom dessa existerande fall tillkommer statistiskt ytterligare 10 miljoner patienter med diskbråck varje år i samma geografiska område, varav cirka 1,5 miljoner fall klassas som kroniska. Baserat på nivå av diskdegeneration och typ av diskbråck är det Bolagets bedömning att cirka 60 procent av dessa är möjliga att behandla med STA363. Det är Bolagets intention att inleda en klinisk fas 1b-studie för LDH-behandlingen under första halvåret 2023. Stärkandet med en ny indikation utgör ett viktigt tillskott till Staybles vision om att etablera sig som viktig aktör bland bolag som behandlar ryggsmärta. Med en andra indikation i portföljen anser styrelsen att Stayble står bättre rustade i kommande partnerskapsdialoger avseende kommande studier och marknadslansering, eftersom den andra indikationen såväl ger möjlighet att nå en större marknad som att sprida de risker som är relaterade till läkemedelsutveckling. Eftersom behandlingen bygger på en väldokumenterad och kroppsegen molekyl, mjölksyra, ser styrelsen såväl konkurrensfördelar som låg risk vid utvecklingen genom användandet av denna molekyl.

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Motivet för Företrädesemissionen är att erhålla rörelsekapital för att finansiera den löpande verksamheten till och med första halvåret 2024. Emissionslikviden är också avsedd att finansiera initiering av en fas 1b-studien inom indikationen LDH, slutförandet av den pågående fas 2b-studien inom indikationen DDD samt förbereda organisationen för partnerskap.

 

Läs mer om emissionen här

 

Bilagor