Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Stayble Therapeutics AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva läkemedelsutveckling och medicinteknisk utveckling samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 800 100 kronor och högst 7 200 400 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 13 846 924 och högst 55 387 696 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val till styrelsen och i förekommande fal av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).