STAYBLE THERAPEUTICS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

Den 17 februari 2021 avslutades teckningstiden. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 268 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Totalt tillfördes bolaget därmed cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Stayble nu tillförs är tänkt att finansiera Bolagets verksamhet fram till slutförande och bearbetning av resultaten från Bolagets pågående fas 2b-studie samt ge Stayble möjlighet att initiera diskussioner med potentiella partners för att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande.

VD, Andreas Gerward kommenterar:
”Vi är mycket tacksamma för intresset som både nya och befintliga aktieägare har visat för vårt bolag och denna företrädesemission. Jag vill passa på att tacka både våra befintliga ägare för fortsatt förtroende och hälsa nya aktieägare välkomna ombord. Med det kapital vi nu tillförs ser vi fram emot att fortsätta leverera viktiga milstolpar kopplat till vår kliniska fas 2b-studie, bygga och vårda relationer med potentiella partners för att sedan inleda mer djupgående partnerskapsdiskussioner närmre fas 2b-studiens slut under 2022″.

 

———————————— Tidigare information ————————————

 

Bakgrund och motiv
Staybles styrelse har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 19,8 MSEK (motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). Härutöver har Stayble avtalat om garantiåtaganden (s.k. top-down eller toppgaranti) om totalt cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 84 procent av emissionsvolymen.

I syfte att slutföra pågående klinisk fas 2b-studie har styrelsen beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 41,5 MSEK (före emissionskostnader). Kapitalet bedöms av styrelsen möjliggöra för Stayble att fortsatt hålla en hög utvecklingstakt i enlighet med uppsatta målsättningar och därmed bygga tydligt aktieägarvärde framåt. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas är det styrelsens och ledningens bedömning att Bolagets verksamhet kommer att vara finansierad fram till slutförande och bearbetning av resultat från fas 2b-studien samtidigt som Bolaget ges möjlighet att initiera diskussioner med potentiella partners, vilka har finansiella resurser att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 3 – 17 februari 2021.
  • Teckningskurs: 6,00 SEK per ny aktie.
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 är registrerade som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2021.
  • Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier.
  • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 41,5 MSEK.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15* februari 2021.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.
  • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 6 923 462 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

* Sista dag för handel med teckningsrätter kan komma att justeras till den 12 februari 2021 med anledning av regelverksförändringar hos Euroclear Sweden AB.

Top-down-garanti och teckningsförbindelser
Stayble har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare samt externa investerare om totalt cirka 34,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 84 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 19,8 MSEK (cirka 48 procent) och garantiåtagandena motsvarar cirka 15 MSEK (cirka 36 procent). Garantiteckningen är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om företrädesemissionen till exempel tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp till fulltecknad företrädesemission. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i företrädesemissionen. Genom detta förfarande blir således emissionsgaranternas teckningsåtaganden inte avlastade som vid en garantistruktur som avtalats upp till en viss nivå av aktuell emission. För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om 10 procent.

Prospekt, teaser och anmälningssedlar
Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (www.staybletherapeutics.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Stayble anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om aktuell företrädesemission
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se