Stayble Therapeutics rapporterar top-line data från bolagets fas IIb studie

november 2023 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) presenterar idag top-line data från Bolagets fas IIb-studie med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta (degenerative disc disease, ”DDD”). Den randomiserade dubbelblinda studien uppnådde inte det primära målet. Enligt de förutbestämda statistiska kriterierna visade STA363 jämfört med placebo inte en statistiskt signifikant minskning i smärta efter sex månader.

Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad konceptstudie avseende effekt och säkerhet med två koncentrationer av STA363 (60 och 120 mg/ml) jämfört med placebo i patienter med degenerativ disksjukdom. Totalt inkluderades 110 patienter.

 

Enligt de förutbestämda statistiska kriterierna visade behandling med STA363 inte en bättre effekt avseende smärtminskning än behandling med placebo. Alla tre grupper visade dock en väsentlig smärtminskning efter behandling. Bolaget gör bedömningen att en större studie inte hade hjälpt för att detektera en skillnad mellan grupperna. Således bedöms studien vara konklusiv.

 

STA363 visade en fortsatt god säkerhetsprofil upp till 12 månader. Studiens sekundära effektmål avseende funktion och livskvalitet visade inte några väsentliga skillnader mellan de två dosgrupperna och placebogruppen. I högdosgruppen visade studien däremot ett minskat vatteninnehåll i disken, jämfört med placebogruppen, vilket tyder på ökad bindvävsomvandling.

 

Stayble kommer fortsätta att utvärdera top-line-data från studien, med syfte att bättre förstå dessa resultat.

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023.

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolagets har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas 1b-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.