Stayble Therapeutics offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

november 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

Sammanfattning

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli-september 2022)

  • Stayble meddelar att den sista patienten har inkluderats i den pågående kliniska fas 2b-studien med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Därmed är patientinklusionen slutförd och studien kommer att avslutas när alla patienter följts upp under 12 månader. Under Q4 2023 förväntas top-line resultat kunna presenteras.
  • Stayble meddelar att Bolagets VD Andreas Gerward har köpt 15 000 aktier i Bolaget till ett totalt värde om 73 350 SEK. Aktierna köptes i den löpande handeln till en kurs på 4,89 kronor per aktie och efter transaktionen äger Andreas totalt 360 000 aktier i Stayble.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Stayble informerar om den pågående fas 2b-studien och meddelar att Bolaget ser en fortsatt god följsamhet och att cirka 70% av alla patienter har genomfört sin 6-månadersuppföljning vilket är det primära målet med studien.

Perioden 1 januari – 30 september 2022

  • Rörelsens kostnader uppgick till 20 440 (7 556) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20 184 (-7 555) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -19 967 (-7 531) KSEK

Perioden 1 juli – 30 september 2022

  • Rörelsens kostnader uppgick till 6 098 (3 049) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 064 (-3 049) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -5 884 (-3 106) KSEK

 

Finansiell information och kommentarer

Stayble Therapeutics AB redovisade rörelsekostnader om 6 098 (3 049) KSEK under perioden juli-september 2022.

Bolaget har under perioden 1 januari till 30 september haft ökade kostnader jämfört med föregående år. Detta är direkt kopplat till den positiva ökningen i patientrekrytering som skett under perioden.

 

VD kommentar

 

Patientrekryteringen slutförd – studien fortgår med hög kvalité

Vi avrundar tredje kvartalet med en positiv framåtanda. Våra insatser för att öka patientrekryteringen gav resultat och vi kunde se en drastisk ökning i rekryteringstakt. Sista patienten behandlades den sista augusti och därmed befinner sig studien helt i linje med vår kommunicerade tidsplan. Studien går nu in i en uppföljande fas där patienterna följs upp under 12 månader efter sin behandling. Vi kunde i oktober meddela att 70% av patienterna genomfört sitt 6 månaders besök, vilket är det viktigaste besöket för utvärderingen av studien. När samtliga patienter genomfört sitt 6-månaders besök har all data för att kunna analysera primär endpoint i studien samlats in. Därefter följs patienterna i ytterligare 6 månader och då samtliga patienter genomgått sin 12 månadersuppföljning bryts koden gällande om patienten fått aktiv substans eller placebo varefter top-line data kan presenteras

 

Upptrappning av partneringaktiviteter

Med en fullrekryterad studie och därmed kännedom om när resultaten kan presenteras så fokuserar Stayble på att öka intresset från potentiella samarbetspartners. Därför har vi under de senaste veckorna deltagit i ett flertal partneringkonferenser. I slutet av oktober deltog vi på BIO-Europe i Leipzig – Europas största partneringmöte inom life science och dessförinnan deltog vi i LSX Nordic Congress i Köpenhamn och Nordic Life Science Days i Malmö. Konferenserna gav oss möjlighet att förstärka existerande samt att skapa nya strategiska affärskontakter. STA363 förknippas av de potentiella samarbetsparterna med en rad fördelar och fyller ett stort medicinskt behov och intresset för behandlingskonceptet är stort. Att Stayble befinner sig i fas 2b är också en optimal tidpunkt för att inleda samarbeten.

Stayble har fått ett abstrakt accepterat för en posterpresentation vid 4th European Congress on Clinical Trials in Pain (SOPATE2022). Kongressen kommer att äga rum den 7-8 december 2022 i Wien, Österrike. Vi ser framemot att presentera STA363 och vår kliniska studie för experter inom området.

 

Framåtblick

Avslutningsvis vill jag riktat ett tack till alla medarbetare och samarbetspartner för ett enastående arbete med vår fas 2b-studie och jag ser fram emot att vi kommer avsluta studien lika starkt. Med samtliga patienter rekryterade blickar vi framåt mot att uppnå nya milstolpar. Fokus på kort sikt kretsar kring att fortsätta driva partnerdiskussioner samtidigt som vi följer upp våra patienter och förbereder oss inför nästa steg i utvecklingen genom viktiga myndighetsinteraktioner.

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se