Stayble Therapeutics AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet

maj 2022 Regulatorisk

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida.

Sammanfattning

Stayble Therapeutics AB redovisade rörelsekostnader om 7 519 (2 124) KSEK under perioden januari-mars 2022.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet (januari-mars 2022)

  • Stayble kommenterar Bolagets pågående kliniska fas IIb-studie som bland annat pågår i Ryssland. Bolaget följer utvecklingen noga och bedömer att studien kan fortsätta utan att riskera patientsäkerheten, kvalitén eller genomförandet. Detta innebär att Bolaget fortsatt följer tidigare kommunicerad tidsplan.
  • Stayble meddelar att Bolaget byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB med start 1 april 2022.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Stayble meddelar att Bolaget har rekryterat 75% av alla patienter till den pågående kliniska fas IIb-studien. Flera insatser för att öka rekryteringen av patienter tillsammans med minskad påverkan av Covid-19 pandemin har resulterat i en kraftigt ökad rekryteringstakt. Rekryteringshastigheten är i linje med den uppsatta tidsplanen och slutmålet att rekrytera samtliga patienter under året.

 

Perioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Rörelsens kostnader uppgick till 7 519 (2 124) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 500 (-2 124) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7 591 (-2 059) KSEK

 

VD kommentar

Patientrekrytering fortsatt högsta prioritet

Patientrekrytering har varit vår viktigaste prioritering under första delen av 2022 och det är glädjande att kunna meddela att vårt hårda arbete gett goda resultat. Vi uppnådde ett viktigt delmål när mer än 75% av alla patienter i vår kliniska fas IIb-studie inkluderats. Helt i linje med vår kommunicerade tidsplan – att rekrytera samtliga patienter under 2022.

Covid-19-pandemin har haft en tydlig påverkan på patientrekryteringen till fas IIb-studien, men så är inte längre fallet. I stället har vi under året sett en kraftigt ökad rekryteringstakt och aktivitet på involverade studiekliniker. Detta är ett resultat av flera åtgärder som vi infört för att öka rekryteringen. Några av insatserna innefattar utökade remitteringsnätverk, kampanjer i sociala medier, individuella incitamentsprogram och inspirationsföreläsningar.

 

Positiv analys av Analysguiden

Analysguiden har under perioden inlett en bevakning av Stayble. I deras utförliga analys av bolaget granskar de bland annat potentialen i STA363 och hur marknaden för patienter med kronisk ryggsmärta ser ut. Analysen kan läsas här.

 

STA363 kan bidra till minskad opioidanvändning

Under de senaste tre decennierna har en dramatisk ökning observerats i missbruk av smärtstillande opioidläkemedel, framför allt i USA där över en halv miljon människor har mist livet i opioidöverdos. Kronisk ländryggsmärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter behandlas med opioidbaserade läkemedel. Hälften av patienterna som behandlas med opioider i USA uppger ryggsmärta som anledning till sin opioidmedicinering. Det finns följaktligen ett stort behov av ytterligare behandlingsalternativ för den här typen av patienter. I jämförelse med smärtstillande behandlingar som är en kortsiktig lösning, erbjuder vi ett effektivare alternativ som behandlar de underliggande orsakerna till diskogen ryggsmärta. Med STA363 kan vi reducera behovet av smärtstillande läkemedel samtidigt som vi ger patienterna en behandling som är effektiv på lång sikt.

 

Framåtblick

När jag tittar framåt så ser jag fortsatt höga screeningnivåer av patienter. Jag känner mig optimistisk att den positiva trenden fortsätter och att samtliga patienter blir rekryterade inom kommunicerad tidsplan.

Jag ser fram emot att få träffa aktieägare på kommande events så väl som vår årsstämma i juni. Framstegen i den kliniska studien innebär att vi kan lägga ett produktivt kvartal bakom oss och jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta vår tillväxtresa med målet att utveckla framtidens behandling mot ryggsmärta.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se
+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se