(SE) Kommuniké från extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB

March 2023 Regulatorisk

Idag den 16 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier 

Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 2 571 571,60 kr kronor genom nyemission av högst 19 781 320 aktier. 

 

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 

 

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nya aktier. 
 

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 21 mars 2023. Även annan kan teckna i emissionen. 

 

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,78 kronor kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

 

4.  Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 24 mars 2023 till och med den 12 april 2023. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

 

5 För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

 

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier.

 

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat.

 

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning

 

I fjärde hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. 
 

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

For more information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-mail: andreas.gerward@stayble.se

Phone: +46 730 808 397

 

About Stayble Therapeutics AB

Stayble is a clinical-stage pharmaceutical company developing the STA363 injection treatment for degenerative disc disease (DDD) and chronic disc herniation (LDH). Stayble's vision is to offer patients a simple and effective treatment that addresses the underlying cause of the patient's chronic pain and provides lasting pain relief and increased physical function. Aimed at patients who are not helped by physiotherapy and painkillers, the treatment is a single injection that is expected to last a lifetime and requires minimal rehabilitation. The company is now focused on clinical development and is currently conducting a Phase 2b clinical trial in DDD and a Phase Ib trial in LDH.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB is the Company’s Certified Advisor.