Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB har fastställts till 12,30 SEK

16 Nov 2020 Regulatorisk

Stayble Theraputics AB genomförde under det första kvartalet 2020 i samband med noteringen på Nasdaq First North Growt Market, en nyesemission av units där en unit bestod av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Lösenpriset är fastställt till 12,30 SEK vilket är inom ramen för villkoren i prospektet som publicerades i samband med emissionen av units.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Nyttjandeperiod för teckning av aktier är: 17 november 2020 – 1 december 2020.

Emissionsvolym: 2 850 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 2 850 000 aktier och Stayble kan tillföras som högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 12,30 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 25 november 2020.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 25 november 2020, alternativt, nyttjas senast den 1 december 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med noteringen som offentliggjordes den 31 januari 2020. Prospektet om fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida www.staybletherapeutics.se samt Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.staybletherapeutics.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt AS är legal rådgivare till Stayble kring teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.