Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 8 juni 2020

08 Jun 2020 Regulatorisk

Idag, den 8 juni 2020, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Catharina Bäärnhielm, Jane Buus Laursen, Kjell Olmarker samt Patrik Sjöstrand och att välja Erik Kinnman till ny styrelseledamot. Catharina Bäärnhielm omvaldes som styrelseordförande.

Kort om Erik Kinnman:
Erik Kinnman har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Han har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Han är också verkställande direktör för Abliva AB.

”Med sin breda erfarenhet inom både Life Science och smärtsjukdom kommer Erik att vara en stor tillgång för Stayble i utvecklingen av en ny behandling av patienter med kronisk ryggsmärta.” säger Staybles ordförande Catharina Bäärnhielm.

Årsstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (2020 motsvarar det 189 200 kr, exkl. sociala avgifter) till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp (2020 motsvarar det 94 600 kr, exkl. sociala avgifter) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att välja det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor. RSM Göteborg KB har meddelat att auktoriserade revisorn Leif Bohman kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 15.45 CEST.