Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2021

18 Nov 2021 Regulatorisk

Göteborg, 18 november 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli-september) 2021

Sammanfattning
Stayble Therapeutics AB redovisade rörelsekostnader om 3 049 (2 645) KSEK under perioden juli-september 2021.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli-september 2021)

  • Inga väsentliga händelser som har en inverkan på Stayble Therapeutics finansiella ställning har skett under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Stayble Therapeutics presenterar interimsdata från pågående fas 2b-studie samt meddelar att studieresultat först kan presenteras under 2023 på grund av långsammare patientrekrytering primärt i Ryssland till följd av skenande spridning och dödsfall orsakad av covid-19-pandemin i landet. Interimsdata visar på fortsatt etablerad säkerhet och tolerabilitet.

Perioden 1 januari – 30 september 2021

  • Rörelsens kostnader uppgick till 7 556 (14 083) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 555 (-14 011) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7 531 (-14 395) KSEK

Perioden 1 juli – 30 september 2021

  • Rörelsens kostnader uppgick till 3 049 (2 645) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 049 (-2 644) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -3 016 (-2 657) KSEK

VD KOMMENTERAR
Framsteg i den kliniska fas 2b-studien

God säkerhet och tolerabilitet av STA363 i vår pågående fas 2b-studie konstaterades vid en analys av blindade data. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Den gynnsamma säkerhetsprofilen är således fortsatt etablerad vilket innebär minskad utvecklingsrisk i projektet och att studien kan fortsätta utan begränsningar. Vi har också sett hög grad av fullföljande hos patienter och liten variation i spridning av smärtdata mellan olika kliniker (baserat på vår egen statistiska analys).

Pandemin påverkar patientrekryteringen
Som vi tidigare kommunicerat ser vi att patientrekryteringen är påverkad av covid-19-pandemin och de strikta åtgärder som införts i studieländerna, primärt i Ryssland. I Ryssland, landet där vi har störst antal centra, är de facto smittnivån och dödstal, högre än någonsin och en omfattande lock-down genomförs för närvarande. Vi arbetar lösningsorienterat och allokerar resurser till de områden i Ryssland, Spanien och Nederländerna som har lägst smittspridning för att kunna hålla uppe en så hög rekryteringshastighet som möjligt. Dessvärre medför pandemin ändå att patientrekrytering tar längre tid än beräknat. Med beräknad rekryteringshastighet i åtanke bedömer vi att slutgiltiga studieresultat kan presenteras under 2023. Vi räknar med att vår nuvarande finansiering kommer att räcka fram till dess vi har resultat från studien.

Blickar framåt
Vi fortsätter med full kraft att utveckla STA363, ett injektionsläkemedel som fokuserar på de underliggande orsakerna till diskrelaterad kronisk ländryggssmärta. Vårt mål är att erbjuda ett behandlingsalternativ till de patienter som inte blir bättre med smärtstillande preparat eller sjukgymnastik, samt till de som inte kan eller vill genomgå ryggkirurgi.

Projektet har en stor marknadspotential då det idag inte finns några andra icke-kirurgiska läkemedlet på marknaden mot diskogen ryggsmärta. STA363 har potential att kunna bli det första icke-kirurgiska läkemedlet på marknaden mot diskogen ryggsmärta. Det finns ett stort terapeutiskt gap mellan första linjens behandling inriktade på smärtsymtom och rehabilitering, och de mer drastiska och dyra kirurgiska ingreppen. Det finns ett tydligt behov av behandling som kan sättas in tidigt och som är minimalt invasivt, ett behov som STA363 kan fylla.

Vi fortsätter att arbeta målinriktat med patientrekrytering för vår pågående fas 2b-studie. De positiva interimsresultaten ger oss ytterligare drivkraft i arbetet att ta fram behandlingsalternativ som kan hjälpa människor ur kronisk ryggsmärta.

Göteborg den 18 november 2021

Andreas Gerward, VD

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.