Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör utfall i riktad emission av units

juni 2024 Regulatorisk

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I STAYBLE THERAPEUTICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Stayble Therapeutics AB (publ) (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i den riktade emission av units till vissa externa investerare (Fredrik Åhlander, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jens Olsson, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se), John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg och Stefan Hansson), dels den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB som styrelsen den 11 juni 2024 beslutat om med stöd av emissionsbemyndigande (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 4 000 000 units, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2, tecknades och styrelsen i Bolaget har därför beslutat om tilldelning av samtliga units i den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Bolaget beslutade den 11 juni 2024 med stöd av emissionsbemyndigande om en riktad emission av 4 000 000 units, där varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 i Bolaget, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsberättigade i den Riktade Emissionen var ett begränsat antal externa investerare, däribland Fredrik Åhlander, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jens Olsson, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se), John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg och Stefan Hansson, och den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB. Skälet till att den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB inkluderats bland de teckningsberättigade var att Chalmers Ventures AB uttryckt och visat intresse för långsiktigt ägande i Bolaget, vilket styrelsen anser skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och samtliga aktieägare.

 

Under teckningsperioden tecknades och tilldelades samtliga 4 000 000 units, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen per unit uppgick till 0,75 kronor, motsvarande 0,25 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 maj 2024 till och med den 4 juni 2024. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt 3 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

 

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 13 januari 2025 till och med den 30 januari 2025. En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst 0,25 kronor och högst 0,375 kronor. Teckningskursen får dock aldrig sättas lägre än aktiens kvotvärde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget erhåller Bolaget, beroende på teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna, ytterligare cirka två (2) till tre (3) miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 12 000 000, från 31 720 903 till 43 720 903, och aktiekapitalet ökar med 1 560 000 kronor, från 4 123 717,39 kronor till 5 683 717,39 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 27,5 procent.

För det fall att samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas kommer antalet utestående aktier öka med ytterligare 8 000 000, från 43 720 903 till 51 720 903, och aktiekapitalet öka med 1 040 000 kronor, från 5 683 717,39 kronor till 6 723 717,39 kronor. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 15,5 procent och en total utspädningseffekt om cirka 38,7 procent.

 

Rådgivare

HWF Advokater AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Efter övertygande data från tidigare prekliniska och kliniska studier (fas 1b och 2b) inom degenerativ disksjukdom, vilka visar på en volymminskning av diskarna genomför Bolaget just nu en fas 1b-studien för behandling av diskbråck.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Stayble Therapeutics i någon jurisdiktion, varken från Stayble Therapeutics eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner. 

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Stayble Therapeutics har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.