Staybles unitemission tecknades till 436%

21 Feb 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Tisdag den 18 februari 2020 avslutades teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) unitemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen om cirka 35 MSEK tecknades till totalt 153 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 436%. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 830 nya aktieägare.

VD Andreas Gerward kommenterar

Vi är mycket stärkta av det stora intresset från investerare i vår nyemission om 35 MSEK som övertecknades med över 150 MSEK samt av över 4000 intresserade investerare. Vi tackar för det förtroende som visats av marknaden och som möjliggör starten av den kliniska fas 2b-studien under Q2 2020.

Tillsammans med mitt team och nya och gamla aktieägare ser jag fram emot att ta Stayble genom nästa stora steg i utvecklingen mot en ny behandling som har potentialen att helt förändra hur man i framtiden behandlar kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Teckning

Erbjudandet tecknades till cirka 435,6 procent, vilket innebär att samtliga 2 850 000 aktier och teckningsoptioner emitteras, varav cirka 7,9 MSEK betalas genom kvittning av tidigare upptagna lån och resterande cirka 27,1 MSEK betalas kontant. Stayble tillförs därmed cirka 27,1 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har tyvärr inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 31 januari 2020. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 21 februari 2020.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 4 066 340 till 6 916 340 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 2 850 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 528 624,2 SEK till 899 124,2 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 17 november – 1 december 2020 kommer ytterligare 2 850 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 370 500,0 SEK.

Preliminär tidsplan

Likviddag: 25 februari 2020 

Beräknad första handelsdag: 9 mars 2020 både för aktier och teckningsoptioner av serie TO1, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Stayble i någon jurisdiktion, varken från Stayble eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.