Stayble Therapeutics AB offentliggör prospekt inför nyemission av units i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

19 Feb 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende förestående nyemission av units riktad till institutionella investerare och allmänheten i Sverige i samband med planerad notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Prospektet, som idag den 31 januari 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.staybletherapeutics.se) samt på Mangold Fondkommissions webbplats (www.mangold.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring nyemissionen av units och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att hållas tillgängliga på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 4 februari 2020 när teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.